Provozní řád

Provozní řád budovy obecního úřadu – kulturního domu (dále jen „KD“)

I. Základní ustanovení

 1. KD je ve vlastnictví obce Voděrady (dále jen „Obec“).
 2. Budova KD je pronajímána a používána pro organizování společenských, kulturních, vzdělávacích, výchovných a jiných programů a akcí (dále jen „akce“).
 3. Maximální kapacita sálu KD je 130 míst k sezení.
 4. Za provoz KD odpovídá Obec.
 5. Uživatel, návštěvník i nájemce KD (dále společně jen jako „Uživatel“)je povinen chovat se tak, aby nepoškodil zařízení KD.
 6. Ve všech prostorách KD platí zákaz kouření včetně elektronických cigaret a používání otevřeného ohně. Pro kuřáky je vyhrazen prostor před hlavním vchodem KD.
 7. Do objektu KD je zakázán vstup s koly, psy a jinými zvířaty.

II. Pravidla užívání KD

 1. Při užívání prostor KD platí veškeré zákonné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienických nařízení, požární předpisy a další obecně platné právní předpisy.
 2. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou zařízení KD a je povinen nahradit vzniklou škodu. V případě zjištění poškození nebo nefunkčnosti jakéhokoliv ze zařízení KD je přísný zákaz svépomocné opravy těchto zařízení. O zjištěných závadách je nutno ihned informovat Obec.
 3. Uživatel je povinen seznámit se s požárním řádem, který je umístěn na nástěnce u vstupních dveří.
 4. Na sál kulturního domu je Uživatel povinen vstupovat pouze ve vhodné obuvi (čistá sálová obuv).
 5. Na sále kulturního domu není, nebylo-li dohodnuto jinak, povolena konzumace potravin a tekutin.
 6. Sál kulturního domu lze využívat pouze v souladu a s ohledem na jeho povahu a k účelu, k němuž je určen. Je tedy zakázáno pořádat akce a provádět činnosti, kterými by došlo k poškození sálu a které není vhodné provozovat ve vnitřních prostorách budov.
 7. Uživatel při opuštění KD zabezpečí jím užívané prostory, kontroluje zejména vypnutí všech elektrických spotřebičů, světel, protékání vody v umývárnách a na WC, uzavření oken a dveří.
 8. Uživatel je povinen před opuštěním KD (po skočení akce) provést úklid využívaných prostor a přenechání KD ve stavu v jakém se KD nacházel před akcí. Úklid spočívá v:
  • úklid stolů a židlí (stažení ubrusů, setření stolů, úklid na původní místo – pódium
  • nebo předsálí – část prostoru za zástěnou)
  • smetení podlah od hrubých nečistot (papíry, střepy apod.)
  • vytření podlah, došlo-li k jejich zanesení
  • úklid WC tak, aby byly k použití na další akci
  • úklid venkovních ploch
  • odnos smetí a odpadků do určených nádob (Uživatel je povinen odpad vytřídit)

III. Pronájem KD

 1. Pronajímatel pronajímá následující prostory:
  a)  sálu s příslušenstvím včetně podia (sál, přísálí, šatna, WC, podium, zázemí pro  účinkující /vše umístěno v přízemí budovy/, kuchyňka v 1.NP s galerií)
  b)  sálu s příslušenstvím (sál, přísálí, šatna, WC /vše umístěno v přízemí budovy/, kuchyňka v 1.NP s galerií)
  c)  sál bez příslušenství (sál, šatna, WC)
 2. Zájemce o pronájem podává žádost o pronájem nejpozději 14 dní před pořádáním akce, a to na obecním úřadu, případně prostřednictvím e-mailu obec@voderady.cz. Obec si vyhrazuje právo zájemci pronájem odmítnout.
 3. K pronájmu KD je podmínkou podepsaná smlouva o pronájmu.
 4. Zájemce o pronájem KD musí být starší 18 let.

IV. Závěrečné ustanovení

 1. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele KD.
 2. Obec je oprávněn kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a právo vyvozovat z nich opatření. V případě hrubého porušování provozního řádu může Obec Uživatele z KD vykázat a/nebo akci ukončit.
 3. Důležitá telefonní čísla a kontakty: obecní úřad tel. +420 516 472 428, e-mail: obec@voderady.cz

Ve Voděradech dne 17. 3. 2023

Mgr. Jan Řehůřek, starosta