MALUJEME, VYTVÁŘÍME – DOMA SE NENUDÍME

Měsíčník Info zadara se rozhodl zpříjemnit dětem a jejich rodičům či prarodičům tuto nelehkou dobu, kdy jsou zavřená skoro všechna předškolní a školní zařízení. A děti tak musí trávit většinu času doma. Redakce Info zadara nabízí prezentaci kreativní činnosti při společně stráveném čase v rodinném kruhu. Ta spočívá v tom, že děti budou doma malovat obrázky a ty nejlepší po ukončení omezení donesou na úřad a obdrží sladkou odměnu, výrobky dětí nemusí být pouze formou kreslení, ale i jakoukoliv ruční prací. Ať nám ten čas rychleji ubíhá Těšíme se na Vaše výrobky !

leták

Poděkování

Obec Voděrady děkuje sponzorům, kteří dodali bezplatně na obecní úřad Voděrady roušky pro místní občany, jedná se o f.  RONYENVI,  RONYTRANS, s.r.o. Rudka 88, 679 72 Kunštát na Moravě a o paní Miloslavu Žabskou – Vaňkovou z Voděrad.

Poplatky za komunální odpad a za psi lze hradit elektronicky na účet obce Voděrady

Poplatky za komunální odpad a poplatky za psi lze hradit i elektronicky na účet obce Voděrady, termín splatnosti je prodloužen do 30. května 2020:

číslo účtu:                                  184723878/0300

variabilní symbol:                   popisné číslo rodinného domu

do poznámky vypište:           příjmení

Děkujeme za pochopení.

Usnesení a nařízení vlády ČR – nouzový stav

sbírka č. 30/2020 12-3-2020

sbírka č. 31/2020 12-3-2020

sbírka č. 33/2020 14-3-2020

sbírka č. 34/2020 15-3-2020

sbírka č. 35/2020 15-3-2020

usnesení vlády č. 240 16-3-2020 nařízení starostům zajištění potřeb seniorů

sbírka č. 41/2020 18-3-2020

usnesení vlády č. 247 18-3-2020

usnesení vlády č. 248 18-3-2020

usnesení vlády č. 249 18-3-2020

Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory 19-3-2020

sbírka č. 45/2020 23-3-2020

Mimořádné-opatření-MZ-omezení volný-pohyb-osob 23-3-2020

sbírka č. 47-2020 26-3-2020

sbírka č. 48-2020-27-3-2020

Černá skládka ve Voděradech

Bohužel naši spoluobčané v době, kdy je pro celou obec zajištěn svoz komunálního odpadu zakládají v katastrálním území obce Voděrady takzvané černé skládky, viz přiložené fotografie.

Na náklady obce byl odpad již dvakrát odstraněn. Prosíme občany, aby příště tento odpad ( kovové hřebíky s popelem) vložili do komunálního odpadu. Pokud by se černá skládka vyskytla opětovně bude obec celou věc nucena oznámit orgánům policie, vzhledem k tomu, že tímto jednáním by mohla být naplněna skutková podstata přestupku podle  § 69 odst. 1, písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., Zákona o odpadech, kde hrozí sankce fyzické osobě ve výši až 10.000,–Kč.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví opatření k pohybu osob na veřejnosti

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.

Informace obecního úřadu všem seniorům v obci

Pracovnice Dětské skupiny Voděrady v době přerušení provozu, jako zaměstnanci obce, obstaraly dne 25. března 2020 první nákup potravin a léků občanům Voděrad. Tato pomoc vychází z nařízení vlády ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření, kde  vládní dokument nařizuje starostům obcí zajistit osobám starším 70-ti roků pomoc při zvládání základních životních potřeb včetně nákupu potravin a léků.

 V případě potřeby mohou senioři, ale i další spoluobčané Voděrad, kontaktovat pana starostu na tel. č.: +420776115745 nebo Mgr. Radku Horákovou – Odehnalovou +420604271899.

Vážení občané, nebojte se požádat o pomoc v době pandemie vyvolané koronavirem COVID-19. Nejedná se jen o výjimečný stav nouze v České republice, ale prakticky na celém světě. Důležité je zdraví nás všech – hlavně seniorů!   Proto prosíme, buďte na sebe opatrní, dbejte na svoje zdraví a základní hygienické zásady.

Změna úředních hodin obecního úřadu Voděrady

Vláda České republiky usnesením vlády č. 87/2020 Sb. v rámci krizových opatření uložila všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svých pracovištích zahájily omezený provoz, mj. aby omezily osobní kontakt zaměstnanců s „adresáty veřejné správy“ na nezbytně nutnou úroveň, spočívající např. v příjmu dokumentů pouze v rámci pracoviště podatelny, je-li zřízena, a aby omezily rozsah úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni. Opatření je účinné do 24. března 2020 do 6:00.

Obecní úřad Voděrady proto v souvislosti s tímto usnesením  omezuje úřední hodiny pouze na pondělí od 8,00 hod. do 11,00 hod. a středu od 16,00 hod. do 19,00 hod. Prosíme občany, aby zvážili nezbytnost osobní návštěvy úřadu. Pokud je to možné, využijte elektronickou formu komunikace emailem obec@voderady.cz  nebo úřad kontaktujte telefonicky +420516472428, +420776115745.

Děkujeme za pochopení.

Pomoc obce Voděrady a Dětské skupiny Voděrady seniorům v obci

Pracovnice Dětské skupiny Voděrady s podporou obce Voděrady nabízí pomoc místním seniorům, kteří jsou  v současné době nejvíce ohroženými skupinami lidí co potřebují ochránit před virem.  Senioři, ale i  spoluobčané mohou  v případě potřeby telefonovat na čísla kancelář obce Voděrady +420516472428, starosta +420776115745, Mgr. Radka Horáková – Odehnalová +420604271899, je možné napsat i zprávu na mailovou adresu obec@voderady.cz.  Tato pomoc vychází z nařízení vlády ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření, kde  vládní dokument nařizuje starostům obcí zajistit osobám starším 70-ti roků pomoc při zvládání základních životních potřeb včetně nákupu potravin a léků. Jedná se proto především o pomoc při zvládání základních životních potřeb jako je nákup v obchodech, tak aby senior nemusel být vystaven setkání s desítkami dalších lidí v prodejnách a na dalších veřejných místech,  dále pomoc při vyřízení předpisu léků přes  „E-RECEPT“, mobilní telefon, nebo mail a také jejich vyzvednutí.