Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Obec Voděrady

2. Důvod a způsob založení

Obec Voděrady jako základní územně samosprávný celek založený na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 2 tohoto zákona je obec veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Starosta obce

Místostarosta obce

Zastupitelstvo obce – 7 členů

  • §  Kontrolní výbor – 3 členové
  • §  Finanční výbor – 3 členové

Obecní úřad

Příspěvkové organizace zřizované obcí

  • §  Základní škola Voděrady

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Voděrady
Voděrady 160
679 01 Skalice nad Svitavou

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Voděrady
Voděrady 160
679 01 Skalice nad Svitavou

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny obecního úřadu

Pondělí 7 – 11 17 – 19
Úterý 7 – 11 13 – 15
Středa
7 – 11 13 – 15
Čtvrtek
7 – 11 13 – 15
Pátek 7 – 11 17 – 19

Úřední hodiny starosty obce

Pondělí 7 – 11 17 – 19
Středa 7 – 11 17 – 19

4.4 Telefonní čísla

+420 516 472 428

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky

www.voderady.cz

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

číslo bankovního účtu: 184723878/0300

6. IČO

00281271

7. DIČ

CZ00281271

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty obce jsou dostupné na internetových stránkách obce: https://www.voderady.cz/category/vyhlasky/

8.2 Rozpočet

Rozpočtové dokumenty obce jsou dostupné na internetových stránkách obce: https://www.voderady.cz/category/rozpoctove-dokumenty/

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na e-mail obce nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na e-mail obce nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce jako povinného subjektu dle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti, lze dle ustanovení § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím podat odvolání nebo dle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím stížnost.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce: https://www.voderady.cz/category/vyhlasky/

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Pověřenec GDPR:

Jméno a příjmení: Ing. Petr Nepustil

E-mail: poverenec@gdprtrio.cz

Telefon:  548 220 151