Zveřejnění záměru – věcné břemeno – pozemek parc. č. 847/1

Obec Voděrady v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje tímto záměr zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení a provozování plynárenského zařízení  a právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 847/1 v rozsahu dle geometrického plánu č. 480-1561/2023 ze dne 09.03.2023, vyhotoveného společností ADITIS ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.  Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu 2 000 Kč.

784249_GP_00480