OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Návrhy opatření obecné povahy tvoří přílohu tohoto oznámení a v úplném znění jsou zveřejněny na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-zemedelstvi/.
Do návrhů opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, v informační kanceláři (místnost č. 3). Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Připomínka by měla přiměřeně splňovat náležitosti podání podle ustanovení § 37 správního řádu, musí být patrno, kdo ji podává, které věci se týká a co se navrhuje. Podávání námitek podle § 172 odst. 5 správního
řádu je ustanovením § 115a odst. 3 vodního zákona vyloučeno. Ministerstvo zemědělství tímto vyzývá dotčené osoby, aby k předmětným návrhům
opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky na adresu Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1. K podání připomínek se stanovuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu lhůta do 18. června 2021.

MZE-VEŘEJNÁ-VYHLÁŠKA