Oznámení záměru o zřízení věcného břemene

Obec Voděrady zveřejňuje tímto záměr zřízení věcného břemene za účelem umístění kabelového vedení NN na pozemku parcela č. 333/34 ve prospěch společnosti EG.D.

Záměr Řehůřek