Zveřejnění záměru – věcné břemeno – pozemek parc. č. 327

Obec Voděrady v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje tímto záměr zřízení věcného břemene dle smlouvy č. PR-001030066462/002-SITL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem umístění kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 327 v rozsahu dle geometrického plánu č. 71-6121/2022 ve prospěch společnosti EG.D, a.s.

784249_GP_00471