Stavební řízení na stavbu „III/0433 Krhov“

Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy, rozhodl takto: určuje se lhůta 10 dnů, která počne běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dní stanovené dle ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona, a to k provedení úkonu spočívajícího v seznámení se s podklady pro rozhodnutí a vyjádření se k těmto podkladům.

Vyhláška