Zveřejnění dokumentů Státního pozemkového úřadu

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů apodle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“), a dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 227/2018 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Voděrady u Kunštátu.

oznámení o zahájení změny BPEJ