Archiv autora: Lubomír Lepka

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje odboru životního prostředí o udělení výjimky

     Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ust. § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v řízení o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů.

Rozhodnutí JmK 45705-2019

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Název veřejné zakázky:         Protipovodňová opatření obce Voděrady

Zadavatel zakázky:                Obec Voděrady

adresa:                                    Voděrady 160, 679 01 Skalice nad Svitavou

Zadavatel obec Voděrady oznamuje všem účastníkům výběrového řízení, údaje rozhodné pro výběr nejvhodnější nabídky.

oznámení o výběru nabídky 6-6-2019